Λίγα λόγια για τον τομέα

Η ίδρυση του τομέα «Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών», έγινε με στόχο την συμπλήρωση του ακαδημαϊκού διδακτικού περιεχομένου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, με μαθήματα θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου στην κατεύθυνση της μελέτης του υλικού των ψηφιακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τεχνικών χρήσης αυτών στην τεχνολογία και ειδικότερα στα σύγχρονα συστήματα, και των εφαρμογών των συστημάτων αυτών και της πληροφορικής σε πρακτικές εφαρμογές του τεχνολογικού τομέα και της Βιομηχανίας.

 

Τα μαθήματα του Τομέα αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν τον σπουδαστή με τις κατάλληλες σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσης στους τομείς των Ψηφιακών και Αναλογικών Συστημάτων, των Συστημάτων Υπολογιστών, των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, της Ρομποτικής  και των εφαρμογών της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην σχεδίαση, κατασκευή και τον έλεγχο Συστημάτων και Διεργασιών.

 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται μαθήματα στους γνωστικούς τομείς των Ψηφιακών και Αναλογικών κυκλωμάτων, των ολοκληρωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων γενικής και ειδικής χρήσης, των Συστημάτων Αυτομάτου και Ευφυούς Ελέγχου, της Σχεδίασης Προηγμένων Ψηφιακών Συστημάτων, των Συστημάτων Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Βιομηχανία, τα Συστήματα Πολυμέσων, τα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, και τη Ρομποτική.

 

Ο κύκλος σπουδών του Τομέα (κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ) παρέχει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αφομοιώσουν τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εφαρμοσμένων ψηφιακών και αναλογικών συστημάτων, και σε όλη την κλίμακα, από το μικροσκοπικό επίπεδο υλοποίησης και λειτουργίας έως και το υψηλό επίπεδο της σχεδίασης, παρακολούθησης και προσαρμογής των συστημάτων αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρακτικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών και της πληροφορικής στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα, στις μεθόδους συγκερασμού γνώσεων και τεχνολογιών για την υλοποίηση σύνθετων και υβριδικών διατάξεων, στην επικοινωνία μεταξύ ομοειδών και ανόμοιων συστημάτων, και στην ολοκλήρωση πληροφορικών, υπολογιστικών, ψηφιακών και αναλογικών συστημάτων για την υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για τον επιστημονικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα.

 

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για την αποτύπωση και μεταφορά στους σπουδαστές της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς, καθώς και για την άμεση επαφή και εξοικείωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους μέσα από κατάλληλα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

 

Μέσω του κύκλου σπουδών του Τομέα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση, ως πτυχιούχοι και απόφοιτοι του Τμήματος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλαπλούς τομείς της Βιομηχανίας (Μελέτη, Σχεδίαση, Προγραμματισμός και Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών, Σχεδίαση Προϊόντων, Παρακολούθηση καλής λειτουργίας βιομηχανικών συστημάτων, επέκταση και διασύνδεση συστημάτων), στον τομέα της Σχεδίασης και Κατασκευής Ψηφιακών και Αναλογικών Συστημάτων, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (Ανάπτυξης εφαρμογών, Σύνθεσης Υπολογιστικών και Ψηφιακών Διατάξεων, Συντήρησης Συστημάτων, παροχές συμβουλών κ.λ.π.) αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες στους παραπάνω τομείς.

 

Επίσης οι απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει την κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε συναφή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ», που οργανώθηκε και λειτουργεί με ευθύνη του Τομέα, από τον Σεπτέμβριο του 2017.